Podmienky prenájmu vozidla

Doklady potrebné pri prenájme vozidla

Fyzická osoba:

 • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
 • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Právnická osoba:

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 • zmluvu o prenájme môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec

Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň a v zmluve sa uvádza doba prenájmu počtom dní. V prípade prekročenia doby prenájmu o viac ako 2 hodiny, sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Platobné podmienky a depozit

Je potrebné vopred uhradiť sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a zálohu za vozidlo (DEPOZIT = 165 €). Záloha sa prenajímateľovi po vrátení nepoškodeného automobilu vracia.

Havarijné poistenie, poistenie proti krádeži

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené, v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.

Cesta do zahraničia

Klient musí pred uzavretím zmluvy o „Prenájme vozidla“ oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. Nie je povolené vycestovať do týchto krajín:

 • Krajiny bývalej ZSSR
 • Albánsko
 • Bulharsko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Čierna Hora.

Pristavenie vozidla mimo Nitry

V prípade požiadavky zabezpečíme pristavenie (alebo prevzatie) vozidla aj mimo Nitry, napr. na letiskách vo Viedni, Budapešti, Prahe, Bratislave.

Služby v cene

Asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, neobmedzený počet kilometrov(v závislosti od doby prenajatia vozidla). Povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.

Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute.